คู่มือการให้บริการการปฏิบัติงานของสำนัก หน่วยงาน

 
1. คุ่มือการให้บริการขอรับเงิน/เช็คและขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร(สอ.)
2. คู่มือการให้บริการของเจ้าหน้าที่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษากับต่างประเทศ(สยต.)
3. คู่มือการให้บริการขอหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา(สมอ.)
4. คู่มือการให้บริการขอเทียบวุฒิ(สมอ.)
5. คู่มือการดำเนินงานโครงการทุน DUO-Thailand Fellowship Programmer
6. คู่มือการให้บริการเจ้าหน้าที่โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-Fellowship Progra(สยต.)
7. คู่มือสำหรับนักศึกษาและผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ(UMAP)
8. คู่มือการให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาและให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนที่เลิกกิจการ
9. คู่มือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง (สอ)
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทร 0-2610-5457-9,0-2354-5617-8    โทรสาร 0-2354-5618
E - mail : psdg@mua.go.th
©2006 . All rights reserved